Консультуємося з експертами

У зв'язку з набранням чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-УІІІ та інших законодавчих актів відбулися зміни, зокрема, щодо оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Розглянемо їх.

Зміни в оплаті за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у 2015 році

Зміни, що сталися в оплаті за харчування дітей у державних і ко­мунальних дошкільних навчальних закладах [далі оплата за хар­чування), пов'язані передусім із розмірами такої оплати та правом на звільнення батьків від оплати за харчування.

Одним із показників Державного бюджету, на підставі якого встановлюють пільги з оплати за харчування, є рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення до­помоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допо­могу малозабезпеченим сім'ям» від 01.06.2000 № 1768-Ш (далі За­кон № 1768).

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 № 80-УШ розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить: з 1 січня 2015 року — 1176 грн.; з 1 грудня — 1330 грн. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на мі­сяць для основних соціальних і демографічних груп населення такий:

Діти віком до 6 років Діти віком від 6 до 18 років Працездатні особи Особи, які втратили працездатність
       з 01.01.2015    1032         грн.    1286 грн.    1218 грн.      949 грн.
       з 01.12.2015    1167        грн.    1455 грн.    1378 грн.     1074 грн.

Ключові слова: харчування дітей; прожитковий мінімум (гарантований мінімум); розмір оплати за харчування дітей; пільги з оплати за харчування дітей

Оплата за харчування та пільги

Організація та відповідальність за харчування дітей у держав­них і комунальних дошкільних навчальних закладах покладаються на обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністра­ції, районні державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, інші централь­ні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні на­вчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а також на ке­рівників дошкільних навчальних закладі.

Розмір оплати за харчування

Розмір оплати за харчування установлює засновник (власник, уповноважений орган) закладу освіти один раз на рік відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628 (далі Закон про дошкільну освіту).

До 01.01.2015 батьки або особи, які їх замінюють [далі — бать­ки), вносили плату за харчування в розмірі, що не перевищував 50% (у міській місцевості) та 30% (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

З огляду на зміни, внесені до частини п'ятої статті 35 Закону про дошкільну освіту Законом України «Про внесення змін та ви­знання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-УІІІ (далі — Закон № 76), з 01.01.2015 батьки вносять плату за харчування у розмірі, що становить від вартості харчування на день:

не менше 60% — у міській місцевості; не менше 40% — у сільській місцевості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Зазначені зміни надають підстави місцевим радам, органам місцевого самоврядування уже з 01.01.2015 пе­реглянути розмір плати за харчування, збільшивши відповідно її відсотковий розмір.

Відповідно до частини п'ятої статті 35 Закону про дошкіль­ну освіту (у редакції Закону № 76) від оплати за харчування звіль­няються батьки у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення про­житкового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку вста­новлюється законом про Державний бюджет України для визначен­ня права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах.

Отже, маючи розміри показників прожиткового мінімуму, об­числимо рівень забезпечення прожиткового мінімуму на одного члена сім'ї у 2015 році:

(1176 грн. + 1330 грн.) т 2 = 1253 грн. середній розмір прожиткового мінімуму у 2015 році;

1253 грн. * 1213 грн. = 1,033 індекс зростання середнього розміру прожиткового мінімуму у 2015 році порівняно з 2014 роком; 396,90 грн. х 1,033 = 410 грн.

Середній розмір прожиткового мінімуму у 2014 році становив 1213 грн., а рівень забезпечення прожиткового мінімуму — 396,90 грн.

Отже, у цьому році дещо збільшено рівень забезпечення прожиткового мі­німуму для визначення права на звіль­нення від оплати за харчування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Звільнення батьків від оплати за харчування дитини або зменшення розміру оплати за харчування проводить­ся щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Вартість харчування

 Вартість харчування однієї дитини на день [далі — вартість хар­чування) розраховують відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм хар­чування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591, ураховуючи ціни у грошовому вираженні на продукти.

 Вартість харчування обчислюють шляхом множення вартос­ті денної норми продуктів харчування у грамах (брутто), установле­ну для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчуван­ня), на середню ціну, що склалася у конкретній місцевості на момент складання кошторису.

Вартість харчування установлюють місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування з огляду на можливості місцевого бюджету.

Автор : btamedia
Відправити в DeliciousВідправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedInВідправити в MoymirВідправити в OdnoklassnikiВідправити в Vkcom